آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات

  

نظارت دقیق بر عملکرد جراید و انجام رسالت مطبوعاتی آنان برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.ماده 46  صاحب امتیاز و مدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا درصورتی که به حکم دادگاه یا رای هیئت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید، تازمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونیآنان پرداخت شود.
ماده 47  آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب
هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 48  این قانون از جمله درموردنحوه تشکیل هیئت نظارت و هیئت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز
1358 شورای انقلاب لغو می /5/ از تاریخ تصویب،کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25
گردد./

فصل اول  تعریف و مشخصات مطبوعات
ماده 1  مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند : روزی یکبار (روزنامه )  هفته ای یکبار (هفته نامه )  دوهفته یکبار  ماهی یکبار ( ماهنامه )  دوماه یکبار  سه ماه یکبار (فصلنامه )  شش ماه یکبار  سالی یکبار (سالنامه ) .
تبصره 1  نشریه الکترونیکی ، نشریه ای است که در محیط دیجیتال با همان صورت ، شرایط و ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاری و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر می شود.
تبصره 2  نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد .
ماده 2  در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند اشتباه نشود و موجب تداعی نام آنها نباشد . همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامانوس باشد و یا ایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی بنماید . در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود .
ماده 3  انتخاب روشهایی غیر از موارد ذکر شده در ماده ( 1) قانون مطبوعات باید متناسب با رسالت مطبوعات باشد .
ماده 4  انتشار فوق العاده  ویژه نامه و دیگر ضمایم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می باشد .
تبصره 1  چاپ هر گونه آگهی نامه به شکل نشریه توسط کانون های تبلیغاتی ممنوع است .
تبصره 2  چاپ و انتشار ویژه نامه های محلی توسط روزنامه های سراسری در صورتی مجاز است که حجم آگهی های آن از سی درصد ( 30 %) صفحات ویژه نامه بیشتر نباشد .
ماده 5  ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشار و انتشار منظم آن به طور جداگانه با رعایت سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع می باشد .

ماده 6  تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان وشکلی که چاپ شده ، از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد.
ماده 7  مطالب نشریه باید مطابق و متناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب و مقالات خارج از روشهای مذکور که بر خط مشی کلی نشریه تأثیر بگذارد ، نمی باشد .
ماده 8  روزنامه ها و هفته نامه های محلی موظفند ضمن رعایت ماده ( 2) قانون مطبوعات و متناسب با روش درخواستی ، مطالبی پیرامون مسایل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالابردن سطح آگاهیهای مردم درج نمایند .
ماده 9  نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی ) به منظور تحقیق ، نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود ، بلامانع است .
[ تبصره 1  درج شایعات به نحوی که اصل مطلب کذب باشد ممنوع است. [ 1
تبصره 2  نقدهای علمی جز در مواردی که انتشار مطلب علیه قانون اساسی باشد از شمول بند ( 12 ) الحاقی ماده
[ 6) قانون مطبوعات مستثنا است . [ 2 )
ماده 10  تغییر نام ، روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات ممنوع می باشد ، تغییر در سایر موارد جز در موارد مصرح در قانون و مواردی که در حوزه اختیارات و مسئولیتهای هیئت نظارت باشد با
[ تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع است . [ 3
[ تبصره  هیأت نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام نظر می کند . [4
ماده 11  نشریه اجاره ای به نشریه ای اطلاق می شود که با درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت
[ به موجب اجاره نامه ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا مؤسسه ای و اگذار می نماید .[

فصل دوم  شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه
ماده 12  متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضا نامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی ، سوابق اجتماعی  سیاسی  فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد، به انضمام مدارک به شرح زیر در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل نمایند .
6 × 1  چهار قطعه عکس 4
2  دو برگ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات
3  یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد
.
4  یک برگ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی که به تایید مراکز ذی صلاح رسیده باشد .
تبصره  تشخیص صلاحیت متقضیان بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است .
ماده 13  چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد ، تقاضای صدور پروانه همراه با معرفی فرد واجد شرایط به عنوان مدیرمسئول باید از سوی بالاترین مقام مسئول باشد . در صورت موافقت ، پروانه انتشار به نام مرکز درخواست کننده صادر خواهد شد .
ماده 14  احزاب ، سازمانها، و جمعیت های سیاسی و اقلیتهای دینی ایرانی در صورتی می توانند تقاضای صدور پروانه انتشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند .
تبصره  منظور از گروه های غیرقانونی ، گروه هایی هستند که از طریق وزارت کشور رسما غیرقانونی اعلام شده باشند .
ماده 15  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر در چهارچوب مقررات مربوط به خارجیان مقیم ایران با استعلام از مراکز ذی ربط و اخذ مدارک لازم و نیز موافقت وزارت امور خارجه بررسی لازم را به عمل آورده و پس از موافقت راسا اقدام می نماید .
ماده 16  انتشار نشریه داخلی یک سازمان ، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط به شرح زیر می باشد :
1  درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیرمسئول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسئول آن مرکز باشد .
2  مطالب و اخبار عمدتا در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست کننده و فقط برای استفاده کارکنان باشد .
3  از درج هر گونه آگهی بازرگانی پرهیز نمایند .
4  تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننماید .
5  رایگان باشد .
تبصره 1  به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می شود .
تبصره 2  صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمانهای دولتی با رعایت سایر قوانین مربوطه خواهد بود .
ماده 17  عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده ( 2) قانون مطبوعات و این آیین نامه از سوی نشریات داخلی یک سازمان ، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف موجب ابطال مجوز خواهد شد
.
ماده 18  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز ، پروانه انتشار و برای مدیر مسئول ، کارت مدیرمسئولی صادر می نماید .
ماده 19  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند جهت اجرای ماده ( 11 ) قانون مطبوعات ، تحقیقات لازم را به عمل آورده و در اختیار هیئت نظارت بر مطبوعات قرار دهد . وزارتخانه ها و سازمانهای ذی ربط موظفند همکاریهای لازم را به عمل آورند.

ماده 20  متقاضیانی که صلاحیت انتشار نشریه توسط آنان بر اساس بند ( 4) و یا تبصره ( 5) ماده ( 9) قانون مطبوعات مورد تأیید هیئت نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است ، نمی توانند مجددا تقاضای انتشار نشریه نمایند .
ماده 21  تاریخ رسمی ثبت تقاضای پروانه انتشار نشریه زمانی است که کلیه مدارک مورد نیاز ، از سوی متقاضی ارایه شده باشد .
ماده 22  در صورت فوت صاحب امتیاز وارث قانونی واجد شرایط وی در تقاضای صدور امتیاز نشریه مورث خود حق تقدم دارند ، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند . چنانچه ورثه در مهلت قانونی مذکور در ماده ( 16 ) قانون مطبوعات از تقاضای انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار نشریه ننمایند پروانه انتشار لغو می گردد .

فصل سوم  تکالیف صاحبان پروانه و مدیران مسئول مطبوعات
ماده 23  مطبوعاتی که به شکل روزنامه منتشر می شوند مکلف به درج نام به طور کامل ، ترتیب و تاریخ انتشار ، شماره ردیف مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت در صفحه اول می باشند . همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله منتشر می شوند موظف به درج نامه بطور کامل ، ترتیب و تاریخ انتشار ، شماره ردیف مسلسل ، تعداد صفحات و قیمت بر روی جلد و نیز قید شماره هر صفحه در تمام صفحات می باشند .
تبصره  اضافه کردن هر گونه کلمه و یا عبارت به نامه و یا آرم نشریه به جز آنچه که در پروانه انتشار و یا مجوز چاپ نشریه ذکر شده است ممنوع می باشد .

ماده 24  هر یک از مطبوعات موظف به داشتن محلی به عنوان دفتر نشریه می باشند . صاحب پروانه نشریه موظف است نشانی محل دفتر نشریه را پس از اخذ پروانه انتشار کتب ا به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اعلام نماید .
تبصره 1  صاحب امتیاز نشریه موظف است در صورت تغییر نشانی محل دفتر نشریه ، مراتب را کتبا به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط اطلاع دهد .
تبصره 2  توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز ) بلامانع است .
ماده 25  کلیه مکاتبات مطبوعات با امضای صاحب پروانه یا مدیرمسئول نشریه و شخص دیگری که قبلا از طرف مدیرمسئول کتب ا معرفی شده باشد معتبر می باشد . مکاتبات شخص معرفی شده در مواردی که قانون مطبوعات و آیین نامه اجرایی ، آن را از وظایف صاحب پروانه و یا مدیرمسئول شناخته است ، اعتبار ندارد .
ماده 26  کلیه مطبوعات موظفند تیراژ خود را طبق نمونه ای که حاوی تعداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتی است ، به تفکیک محل توزیع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمایند .
ماده 27  مدیرمسئول نشریه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشریه را کتبا بًه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید .
ماده 28  مدیران چاپخانه ها می بایست همزمان با خروج هر شماره نشریه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل و برگه اعلام وصول دریافت دارند .
تبصره  ناشران نشریات داخلی سازمانها و مؤسسات نیز باید دو نسخه از نشریه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل دهند و برگه اعلام وصول دریافت دارند .

ماده 29  در صورت لغو پروانه انتشار نشریه با اعلام کتبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صاحب پروانه موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار ، کارت مدیرمسئولی و کارتهای خبرنگاری را ظرف مدت ده روز مسترد نماید. با سوء استفاده کنندگان از این مدراک برابر قانون رفتار خواهد شد .
فصل چهارم  سایر مقررات
ماده 30  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بررسی و ارزیابی نشریات (تخصصی) از همکاری مراکز ذی صلاح استفاده می نماید .
ماده 31  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از اتمام دوره هیئت نظارت بر مطبوعات ، ضمن درج آگهی در نشریات کثیرالانتشار ، دعوتنامه ای به منظور اعلام نامزدی به مدیران مسئول مطبوعات ارسال نموده و پس از تایید صلاحیت نامزدها توسط هیئت موضوع تبصره ( 4) الحاقی ماده ( 10 ) قانون مطبوعات مصوب 1365 ، مجددا از کلیه مدیران مسئول جهت برگزاری انتخابات دعوت می نماید . جلسه با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می یابد و اخذ رای با ورقه به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی می بایست اکثریت مطلق آرای حاضران را بدست آورد .
تبصره 1  چنانچه در مرحله اول اکثریت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشکیل و با رأی اکثریت حاضران نسبت به انتخاب نماینده مدیران مسئول اقدام می شود .
تبصره 2  هر مدیرمسئول حتی اگر مدیرمسئولی چند نشریه را بر عهده داشته باشد دارای یک رأی خواهد بود .
تبصره 3  آن گروه از مدیران مسئولی که یکسال قبل از برگزاری انتخابات حداقل یک شماره از نشریه خود را منتشر کرده باشند و یا پروانه انتشار نشریه شان به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هیات

نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد ، می توانند در انتخابات شرکت کنند.
ماده 32  چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی ، در مورد موضوع تبصره ( 8) الحاقی ماده ( 9) قانون مطبوعات  مصوب 1379  ادعایی داشته باشند ، مدارک و
مستندات خود را به اطلاع هیئت نظارت بر مطبوعات می رسانند . هیئت یاد شده در صورت احراز تخلف ، در مورد رفع آن به مدیرمسئول نشریه اخطار می دهد . در صورت عدم رفع تخلف ، موضوع جهت رسیدگی به محاکم دادگستری ارجاع می شود .
تبصره  متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود .
[ ماده 33  حذف شده است . [ 6
ماده 34  در کلیه مواردی که هیئت نظارت بر مطبوعات ، اختیار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد ، قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم موارد تخلف را کتبا به مدیرمسؤول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید .
[ ماده 35  نسخ شده است . [ 7
ماده 36  این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه 1364 ، موضوع تصویب نامه
1366 و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن می گردد. /2/ شماره 111648 / ت 49 مورخ 5

کلیه حقوق این وب‌سایت متعلق به مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد.